Vorstand

Obfrau: Veronika Körner

Obfrau-Stellvertreter: Dr. Thomas Mohrs

Kassier: Thomas Stegfellner